Facebook

Koordynator  kontroli  zarządczej w administracji publicznej NOWOŚĆ

Kontroler finansowyRekrutacja: tel. 071/ 78 338 28, 608 051 311608 051 311

Wrocław ul. Robotnicza 70B
e-mail: podyplomowe@humanistyczna.pl
Pobierz: karta zgłoszenia

Program studiów realizowany jest we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.

Charakterystyka studiów:

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu zaprasza do podjęcia nauki na studiach podyplomowych
z zakresu kontroli zarządczej w administracji publicznej  organizowanych wspólnie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej .

Studia pozwalają zrozumieć i poznać komponenty związane z zarządzaniem i organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie systemu kontroli zarządczej.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z kontrolą zarządczą poprzez  przekazywanie nowoczesnej wiedzy popartej rozwiązaniami praktycznymi.
Studia przygotowują także do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji z zakresu kontroli wewnętrznej – Certified Controls Specialist przyznawanych przez The Instytut for Internal Controls.

Adresaci studiów:
Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie
i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie  ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Kadra dydaktyczna:
Wykładowcami w ramach studiów są nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści od zarządzania ryzykiem.

Ramy program studiów :

  Kontroler finansowy
 • Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej
 • Środowisko kontroli zarządczej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Zamówienia publiczne
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
 • Informacja i komunikacja
 • Audyt wewnętrzny w organizacji
 • Systemy zarządzania jakością
 • Wykrywanie oszustw i nadużyć
 • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej
 • Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej

szczegółowy program do pobrania

Organizacja i przebieg zajęć:
Studia Podyplomowe obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, ćwiczeń i testów wiedzy. Nauka trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. W ramach Studiów słuchacze zobowiązani są do zaliczeń egzaminów objętych programem Studiów oraz obrony pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów Podyplomowych  Wyższej Szkoły Humanistycznej  oraz certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej .

Zasady rekrutacji:
Dokumenty

 • karta zgłoszenia,
 • dwie fotografie,
 • odpis dyplomu studiów wyższych,
 • potwierdzenie opłaty wpisowej na konto Wyższej Szkoły Humanistycznej
  Nordea Bank Polska S.A. 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061,
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacyjnym).

Opłaty

 • wpisowe - 150 zł
 • 3500 zł ( 10 rat po 350 zł )


* warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

WSH PKIW CERT EIG DAES

Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości Wapol

ul. Robotnicza 72B., 53-608 Wrocław
tel./fax (71) 782 22 22, tel. kom. 502 450 982

Copyright © 2007-2018 Zachodnie Centrum Przedsiębiorczości WAPOL we Wrocławiu Projekt i wykonanie: ITRONIC